Logo IJsselwonen

Privacy Policy

IJssel Wonen hecht veel waarde aan uw privacy. Verwerken wij persoonsgegevens van je? Dan doen wij dit volgens de – Uitvoeringswet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder lees je meer over hoe wij dit doen. 

 

Wat doet IJssel Wonen?
IJssel Wonen is in 2003 opgericht, toen de gemeente Deventer het beheer van een aanzienlijk deel van haar vastgoedportefeuille uit handen wilde geven. Inmiddels is IJssel Wonen uitgegroeid tot een volwassen onderneming, die gespecialiseerd is in verschillende vormen van verhuur en beheer, voor grote en kleine opdrachtgevers.
IJssel Wonen treedt op als intermediair tussen mensen die woon- of werkruimte zoeken en de eigenaar. IJssel Wonen kan daarnaast de eigenaar volledig of gedeeltelijk ontzorgen in het beheer en/of de verhuur van vastgoed.
IJssel Wonen stelt zich op als allround beheerder en bedient daarmee zowel de eigenaar als de huurder. We werken daarom niet alleen vanuit commerciële waarden, maar ook uit sociaal-maatschappelijke. Onze visie is dat tevreden huurders ergens langer blijven wonen wat resulteert in minder huurderswisselingen, lagere kosten, een beter kwaliteit van de woning en woonomgeving. Kortom, een duurzame oplossing.
IJssel Wonen is lokaal stevig verankerd en maakt veel gebruik van haar lokale netwerk. We onderhouden effectieve samenwerkingsverbanden met verschillende (bedrijfs)makelaars, verhuurders, onderhoudsbedrijven en maatschappelijke organisaties.

 

Wanneer verwerken wij je persoonsgegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die IJssel Wonen verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Burgerlijke staat;
 • Inkomensgegevens;
 • Financiële verplichtingen;
 • Gegevens evt. partner;
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt bij de inschrijving / in correspondentie en/of die je telefonisch verstrekt.


Doeleinden van gegevensverwerkingen
IJssel Wonen gebruikt je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Selectie kandidaat-huurders;
 • Evt. uitvoeren van een kredietcheck;
 • Opstellen van overeenkomsten
 • Afhandeling van facturen;

 

Categorieën van de gegevens
IJssel
Wonen verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens voor haar opdrachtgevers. De verwerking van deze persoonsgegevens is altijd aan een doel gebonden.

 

Categorie

Doel

NAW en contactgegevens

Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, uitvoeren van kredietcheck, administreren van klantcontactmomenten, partner- en klantcommunicatie verwerken we NAW- en contactgegevens. Voorbeelden zijn naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Rekeningnummers/IBAN

Voor facturatie administreren we rekeningnummers van klanten.

NAW, burgerlijke staat, gezins-samenstelling, inkomensgegevens en financiële verplichtingen en verdere ingevulde en aangeleverde informatie d.m.v. inschrijfformulier

Voor het selecteren van kandidaat-huurders.


Bewaartermijnen
IJssel Wonen bewaart persoonsgegevens volgens de bewaartermijnen in wet– en regelgeving

Verwerkers
IJssel Wonen kan een derde partij opdracht geven tot het uitvoeren van een bepaalde dienst. Heeft deze derde bij het uitvoeren van de betreffende dienst toegang tot of maakt de derde gebruik van uw persoonsgegevens? Dan is de derde partij een verwerker. IJssel Wonen heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat we de persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerken. Persoonsgegevens laat IJssel Wonen verwerken door onder andere aannemers, IT-dienstenleveranciers en onderzoeksbureaus.

 

Toestemming
IJssel Wonen verwerkt je persoonsgegevens alleen op basis van de grondslagen zoals genoemd in de AVG. Verwerken we je persoonsgegevens op basis van je toestemming? Dan heb je altijd  het recht om je toestemming weer in te trekken.

 

Verstrekking aan derden niet zijnde verwerkers
IJssel Wonen verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden op grond van wettelijke verplichtingen of na je toestemming. Indien je toestemming hebt gegeven voor het overdragen van je persoonsgegevens aan derden, dan is IJssel Wonen niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor eigen doelen door deze derden.

 

Beveiliging van je gegevens
Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens heeft IJssel Wonen passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Onze applicaties en procedures hebben we zo ingericht dat we je persoonsgegevens optimaal kunnen beschermen. De maatregelen sluiten aan bij de aard van de gegevens en wat er technisch mogelijk en haalbaar is. Deze beveiligingsmaatregelen staan onder toezicht van interne én externe onafhankelijke auditors. De verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in een verwerkingsregister.

 

Toegang tot je gegevens
Alleen medewerkers waarvoor het voor het uitvoeren van hun functie noodzakelijk is, hebben toegang tot je gegevens. Welke medewerkers toegang tot je gegevens krijgen, is door autorisaties en gebruikersprofielen gedefinieerd. We evalueren periodiek de autorisaties en gebruikersprofielen en waar nodig actualiseren we deze.

Doorgifte buiten de Europese Unie
IJssel Wonen verwerkt je persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU). Laat IJssel Wonen verwerkers persoonsgegevens buiten de EU verwerken? Dan vindt dit plaats volgens de regels die de EU daarvoor heeft vastgesteld. Als uitgangspunt geldt dat wij hierbij de EU Standard Contractual Clauses hanteren. Het niveau van privacybescherming is dan te vergelijken met de situatie bij gegevensverwerking binnen de EU.

 

Rechten van betrokkene
Volgens de AVG mag je ons vragen je persoonsgegevens in te zien.  Ook kun je ons vragen je gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen,  bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking te laten beperken. Tenslotte kun je ons verzoeken alle persoonsgegevens, die wij van je hebben, over te dragen aan je of aan een organisatie van je keuze. Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is, werken wij mee aan je verzoek.

 

Contact
Indien je klachten hebt over de uitoefening van je rechten of als je vermoedt dat je persoonsgegevens op onrechtmatige wijze door IJssel Wonen, of één van haar verwerkers, zijn verwerkt, dan kun je daarvoor contact opnemen via info@ijsselwonen.nl.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Kom je er met IJssel Wonen niet uit? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de AVG. IJssel Wonen valt onder het toezicht van de AP. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je op hun website. IJssel Wonen probeert altijd om samen met jou tot een goede oplossing te komen.

 

Wijzigingen privacy statement
Hoewel de hoofdlijnen onveranderd zullen blijven, kan IJssel Wonen, in lijn met de privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Bekijk deze dus af en toe. Dan blijf je op de hoogte van ons privacybeleid.